Oddlužení

komiks-7

Jsou situace, kdy dlužník i přes velkou snahu není schopen v průběhu mnoha let své dluhy splatit. Dluhy v průběhu času rostou a mnoho lidí ztrácí motivaci k legální práci i domluvě s věřiteli. V takové chvíli doplácí nejen dlužník, ale i věřitelé.

Oddlužení znamená zastavení růstu dluhů a spravedlivé rozdělení dlužníkových splátek mezi všechny přihlášené věřitele. Institut oddlužení tak přináší šanci pro dlužníky, kteří svou situaci již nejsou schopni zvládat vlastními silami, mají ale velkou snahu své dluhy splácet.

Oddlužení je určeno pro fyzické osoby, které nemají dluhy z podnikání nebo již jako podnikatelé prošli konkurzem.

Základní podmínkou je úpadek nebo hrozící úpadek, to znamená: máte min. dva věřitele, nejste schopni své závazky plnit (jste po splatnosti min. 30 dní se splátkou či s plněním jiné povinnosti nebo již víte, že nadcházející splátku nebudete schopni uhradit).

Jste schopni zaplatit min. 30 % z Vašich závazků.

Dvě formy oddlužení

Splátkovým kalendářem po dobu pěti let (zde je nutný pravidelný legální příjem – např. mzda, plat, důchod; výpočet výše srážek z Vašeho příjmu je přesně stanoven zákonem, a to podle toho, zda žijete sami, nebo vyživujete další osoby a podle výše příjmů).

Prodejem majetkové podstaty (tedy majetku, který vlastníte – např. nemovitosti).

Jaké dokumenty si musíte k podávanému návrhu na oddlužení připravit

Aktuální dokumenty od všech dluhů. Ke každému z dluhů je potřeba doložit jeho výši (kolik nyní aktuálně dlužíte) a jeho stav (zda už je vykonatelný, tedy zda už bylo soudem či rozhodcem rozhodnuto o právním nároku věřitele, či nikoli). Potřebujete tedy nejlépe poslední dokument, který Vám byl k dluhu zaslán (ať už věřitelem, od soudu, vymáhací agenturou či exekutorem). Pokud je takovýto doklad starší více než půl roku, je vhodné, abyste požádali věřitele či exekutora o sdělení aktuální výše dlužné částky. Ideální je u dluhů, které ještě nebyly zažalované, doložit smlouvu o vzniku závazku a např. upomínku s aktuální výší dlužné částky. U dluhů, které již žalovány byly, doložte rozsudek, příp. usnesení o nařízení exekuce a aktuální výši dlužné částky.

Doklady o výši Vašeho čistého příjmu za poslední 3 roky. Soud posuzuje, jak byly Vaše příjmy v minulosti stabilní a zda jste, pokud to Vaše situace dovolovala, byli zaměstnáni. Pokud tomu tak nebylo, bude vhodné to do návrhu vhodně zdůvodnit. Potřebujete tedy doklad o výši čisté mzdy (může být i evidenční list důchodového pojištění), doklady o výši podpory z ÚP, doklady o dávkách státní sociální podpory, doklad o výši a datu přiznání důchodu apod. – vše tři roky zpětně.

Dokumenty dokládající Vaši současnou a budoucí výši příjmů (čistý příjem). V návrhu musíte doložit, že máte příjem, ze kterého budete své oddlužení plnit. Jedná se tedy o pracovní smlouvu (ideální je na dobu neurčitou), doklad z České správy sociálního zabezpečení o výši důchodu atd.

Výpis z rejstříku trestů. Výpis nesmí být starší tří měsíců.

Rodné listy dětí. Pokud žijí s Vámi a ještě se samy nevyživují.

Oddací list. Pokud návrh podáváte společně se svým manželem / manželkou.

Jak návrh podat?

Konzultujte s odborníky.
Vyhledejte bezplatnou pomoc dluhové poradny, občanské poradny apod.

Návrh se podává na předepsaném formuláři, který najdete na www.insolvencni-zakon.cz + je třeba doložit předepsané přílohy (např. soupis majetku, soupis závazků, čestná prohlášení o tom, že nemáte zaměstnance).

Návrh musí být podán s ověřeným podpisem a doručen ke krajskému soudu podle místa Vašeho bydliště.

Výhody

  • Zaplatíte pouze část svých závazků (min. 30 %), pro zbytek si požádáte soud o odpuštění.
  • Uspokojíte všechny své věřitele rovným dílem.
  • Dluhy už se nezvyšují.
  • Není možné provádět exekuce (po podání návrhu k soudu).
  • Skončí tlak ze strany věřitelů a stres spojený s předlužením.
  • Při splátkovém kalendáři je Vám srážena z příjmu jedna částka, kterou pak insolvenční správce rozděluje věřitelům.

Nevýhody

  • Platíte insolvenčního správce (jeho osobu určí soud): 1089 Kč/měsíc (65 340 Kč za 5 let) nebo 15 % z ceny prodaného majetku.
  • Z příjmu Vám zůstává pouze tzv. nezabavitelná částka.
  • Až Vaše oddlužení poběží, musíte si dávat pozor, abyste neměli zpoždění s Vašimi dalšími platbami více než 30 dní (poplatky, pokuty, nájem apod.), jinak Vám hrozí zrušení oddlužení a konkurz.
  • Náročná administrativa spojená s podáním návrhu.