Mapování dluhů

Mapování dluhů je jednou z nejtěžších fází řešení dluhů. Základem je zjistit, kde a kolik dlužíte.

komiks-5

Mnoho poskytovatelů úvěrů své pohledávky prodává jiným firmám, a tak je mapování dluhů občas detektivní prací. Dluhy časem narůstají o smluvní úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty a další příslušenství. Základním předpokladem pro vypořádání se se svými dluhy je MÍT O NICH PŘEHLED. Znamená to, zjistit si o každém svém dluhu následující informace:

 • Kdo je věřitel (to znamená ten, komu dlužím)
 • Datum vzniku dluhu (od kdy dlužím)
 • Celkovou výši dluhu (jde o aktuální výši dluhu, neboť dluh v čase roste)
 • V jaké fázi je dluh (například zda o něm již rozhodl soud, či zda je již nařízena exekuce)

Kde zjistím, že dlužím?

Pro vyhledání svých závazků je dobré pokusit se vzpomenout si na půjčky, pokuty, jiné závazky a oslovit věřitele s žádostí o informaci o výši dluhu.

Dále je možné požádat okresní soud v místě bydliště o výpis všech řízení vedených proti mně, je možné nahlédnout do centrální evidence exekucí či do registru dlužníků (Solus, BRKI, NRKI) – informace z registrů jsou však vždy za poplatek.

Zásadní pro mapování dluhů i celé řešení zadluženosti je, aby si dlužník přebíral svou poštu a mohl tak včas reagovat na výzvy věřitelů i lhůty k odvolání.

Stručný přehled nejčastějších subjektů a institucí, u nichž je možné být zadlužen

A. Stát

 • Daně a poplatky (např. daň z příjmu, dědická daň, daň z převodu nemovitosti, poplatky za odpad, atd.)
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Pokuty

B. Dluhy z trestné činnosti

 • Náhrada škody poškozenému
 • Náklady soudního řízení a obhajoby
 • Náklady výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody

C. Nestátní věřitelé na základě smlouvy

 • Úvěry a půjčky (od banky, rodiny, atd.)
 • Nezaplacené účty (nájemné, telefon, atd.)
 • Nedoplatky (např. na energiích)
 • Pokuta od dopravních podniků

D. Výživné

 • (vůči dětem i vůči manželce/manželovi)