FAQ

Kdy je dluh promlčený a co promlčení znamená?

Základní promlčecí lhůta pro smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku je tři roky. Po této době a při vznesení námitky promlčení nelze dluh soudně vymoci. Promlčení ovšem neznamená zánik práva. Je tedy možné po uplynutí doby dluh dobrovolně zaplatit, a pokud dlužník nevznese u soudu námitku promlčení, je právo věřitele promlčeno. Promlčecí lhůta se staví např. podáním žaloby k soudu či uznáním dluhu.

Co to je rozhodčí doložka?

Rozhodčí doložka je ustanovení ve smlouvě, kterým smluvní strany stvrzují, že případné spory vzniklé v důsledku neplnění smluvních podmínek nebude řešit řádný soud, ale rozhodce. Dlužník ve většině případů nemá možnost ovlivnit skutečnost, kdo bude společným rozhodcem. U spotřebitelských úvěrů tak dochází velmi často k nerovnováze, kdy věřitel vybírá rozhodce podle sebe a spotřebitel neovlivňuje ani osobu rozhodce ani průběh rozhodčího řízení.

Může exekutor zabavit majetek manžela dlužníka?

V případě, že je dlužníkem jen jeden z manželů, je možné dluh uspokojit z majetku patřícího do společného jmění manželů, konkrétně z vypořádacího podílu tohoto majetku, což bývá většinou polovina. Manžel dlužníka je účastníkem řízení, je tedy o průběhu exekuce informován a může se bránit návrhem na zastavení exekuce či částečného zastavení exekuce, pokud je exekucí postižen majetek, který např. nepatří do společného jmění manželů.

Co dělat, když exekutor sepsal nebo zabavil a odvezl věci, které nepatří povinnému.

Vlastníci věcí musí podat u soudního exekutora návrh na vyškrtnutí takových věcí ze soupisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o tom dozvěděli. K návrhu současně musí připojit důkazy o svém vlastnictví. Pokud exekutor nevyhoví návrhu, můžou do 30 dnů od doručení jeho rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věci z exekuce u soudu, který exekuci nařídil. O tom jak postupovat, by měl poučit vlastníky exekutor. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do 30 dnů od doručení rozhodnutí o tomto návrhu, případně také po dobu řízení o vylučovací žalobě, nesmí exekutor sepsané věci prodat.

Pomůže mi se ochránit, když dlužník nebude mít v bytě či domě trvalé bydliště?

Částečně. Trvalé bydliště je pouze evidenční údaj. Pro soudní vykonavatele a exekutory je zásadní informace o místě, kde lze předpokládat, že se nachází majetek povinného. Trvalé bydliště je tedy spíše vodítkem, kde by tento majetek mohl být. Rozhodně není podmínkou, aby mohl soudní vykonavatel nebo exekutor vstoupit do bytu či jiné místnosti. A obráceně to platí také – to, že dlužník někde nemá trvalé bydliště, neznamená, že tam soudní vykonavatel nebo exekutor nemůže vstoupit.

Mohou být exekuovány sociální dávky?

Některé ano. Mohou být exekuovány dávky, které nahrazují příjem jako je starobní či invalidní důchod. Jednorázové dávky státní sociální podpory a doplatek či příspěvek na bydlení exekuci nepodléhají. Povinnému v exekuci po provedení srážek z jeho příjmů (tj. zejména mzdy a dále jiných příjmů, jako např. nemocenské či důchodů) vždy musí zůstat tzv. nezabavitelná částka.

Jsem rozvedený/á, může mi exekutor postihnout účet či mzdu kvůli dluhům bývalého manžela?

Ano může, a to za těchto předpokladů: jedná se o závazek, který patřil do společného jmění manželů, a toto společné jmění manželů nebylo dosud vypořádáno.

Co je to oddlužení?

Oddlužení je jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka. Pokud Vám insolvenční soud oddlužení schválí, Vy jako dlužník splatíte během pěti let minimálně 30 % svých dluhů a budete řádně plnit povinnosti, které byly soudem uloženy, můžete být od hrazení zbytku závazků osvobozen/a.

Kdo platí náklady exekuce?

Náklady exekuce je zpravidla povinen zaplatit povinný. Jen v případě, kdy oprávněný svým chováním zavinil zastavení exekuce, nebo se ukázalo, že povinný je zcela nemajetný a oprávněný o této skutečnosti věděl, může být oprávněnému uložena povinnost zaplatit paušální náklady exekuce.

Nečekaně u mě v bytě zazvonil vykonavatel exekutorského úřadu, předal mi exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem movitých věcí a začal provádět soupis movitých věcí. Jak je možné, že jsem nebyl dopředu o ničem informován?

Tento postup je v souladu se zákonem. Exekuční příkaz se v případě provedení exekuce prodejem movitých věcí doručí povinnému až při samotném provádění výkonu. Není-li při provádění exekuce povinný přítomen, doručí se mu usnesení spolu s vyrozuměním o tom, že byl proveden soupis a které věci byly sepsány.