Exekuce

komiks-6

Exekuce je výkon rozhodnutí, kterým se zabavuje majetek dlužníka na úhradu jeho dluhů. Exekucí můžete přijít o byt, dům, chatu, auto i jakýkoli jiný movitý majetek. Může být postižena Vaše mzda i Váš účet. Exekuci se nevyhnou ani důchodci a nezaměstnaní, protože postihnout exekucí je možné i starobní či invalidní důchod i rodičovský příspěvek. Aby mohla být exekuce provedena, věřitel musí získat tzv. EXEKUČNÍ TITUL – to znamená rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález (po uplynutí doby na odvolání). Výjimku tvoří dluhy u státních institucí (např. státní policie, finanční úřad, zdravotní pojiš- ťovna) – ti využívají správní řízení, které nahrazuje řízení před soudem. Je důležité vyzvedávat si poštu a informovat věřitele o změně trvalého bydliště, abyste mohli podat odvolání, odpor proti rozhodnutí soudu. Po nařízení exekuce je příliš pozdě se bránit.

Způsoby provedení exekuce

Přikázání pohledávky

(zablokování a zabavení peněz na účtu v bance).

Srážky ze mzdy či z jiných příjmů

(i z dávek podpory v nezaměstnanosti, invalidního důchodu, starobního důchodu apod.).

Přikázání pohledávky (zablokování a zabavení peněz na účtu v bance). Srážky ze mzdy či z jiných příjmů (i z dávek podpory v nezaměstnanosti, invalidního důchodu, starobního důchodu apod.).
Exekutor může vydat exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu bankovního ústavu a následně exekuční příkaz srážek ze mzdy. V případě že je Váš účet zablokován, požádejte si u banky o jednorázový výběr ve výši dvojnásobku životního minima a dohodněte se zaměstnavatelem výplatu mzdy v hotovosti nebo si nechejte posílat sraženou mzdu na účet rodičů.

Příklad výpočtu srážek ze mzdy pro rok 2016

priklad-vypoctu-srazek-ze-mzdy

Přednostní pohledávka

Pohledávky na výživném, vůči státu, pokuty, na zdravotním a sociálním pojištění, v jiných případech, kdy to stanoví zákon.

Nepřednostní pohledávka

Pohledávky ze smluvních ujednání (půjčky, úvěry, dluhy na nájmu, za telefon, pokuty u dopravních podniků atd.).

Prodej movitých věcí

Exekutor či jeho zaměstnanec se dostaví do místa, kde by dlužník mohl mít uložené věci (nemusí to být pouze trvalé bydliště!). Věci olepí žlutými nálepkami a sepíše do soupisu majetku (kopii soupisu zanechá dlužníkovi). Označené věci buď zanechá na místě, nebo rovnou odveze, je-li to účelné pro provedení exekuce. Věci se následně ocení a prodají v dražbě. Nelze zabavit věci vyloučené z exekuce prodejem movitých věcí.

Mezi věci vyloučené z exekuce patří

 • Běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi.
 • Snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se dlužníka nebo členů jeho rodiny.
 • Studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky.
 • Obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti.
 • Zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě.
 • Hotové peníze do částky dvojnásobku životního minima (tj. do částky 6820 Kč). Prodej nemovitosti Nemovitost exekutor nechá ocenit soudním znalcem a draží se za vyvolávací cenu 2/3 odhadu znalce.

Prodej nemovitosti

Nemovitost exekutor nechá ocenit soudním znalcem a draží se za vyvolávací cenu 2/3 odhadu znalce.

komiks-10

Co dělat, když přijde exekutor

 • Nepropadnout panice.
 • Být připraven – dopředu si zjistit, jaká mám jako dlužník práva, co mi exekutor může zabavit, jaké věci jsou z exekuce vyloučeny.
 • Ochránit majetek jiných osob. Především by dlužník měl mít v nájemní smlouvě uvedeno, jaké zařízení bytu patří pronajímateli. Osoby žijící společně s dlužníkem by měly mít doklady o nabytí svého majetku a dostatek informací, jak postupovat, pokud by jejich věc byla zapsána do soupisu zabaveného majetku.
 • Pokusit se o domluvu s věřitelem nebo s exekutorem na zaplacení dluhu ve splátkách.
 • Exekutorský úřad má povinnost pořídit videozáznam průběhu provedení mobiliární exekuce (exekuce nábytku). Dlužník si však může průběh exekuce natočit i sám.
 • Podat Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu majetku – v případě, že je do soupisu majetku při exekuci zahrnuta i věc, která nepatří dlužníkovi. (Návrh se podává u exekutora do 30 dnů – podává ho majitel věci; pokud exekutor návrhu nevyhoví, lze podat ještě vylučovací žalobu přímo k nařizovacímu soudu).
 • Požádat o Odklad provedení exekuce – návrh je možné podat v případě, že se dlužník bez vlastní viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by provedení exekuce mohlo mít pro něho nebo příslušníky jeho rodiny zvlášť nepříznivé následky (např. vážné zdravotní problémy, které pominou).
 • Podat Návrh na zastavení/částečné zastavení exekuce – použije se zejména v případech, kdy exekuce byla zaplacena, nebo pokud je výkon exekuce nepřípustný (např. byla zabavena věc, která tvoří obvyklé vybavení domácnosti); k návrhu na zastavení se vždy musí přiložit důkazy k prokázání uvedených tvrzení.
 • Podat Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost – v návrhu je nutné vylíčit a doložit důkazy dlužníkovy nemajetnosti. Se zastavením exekuce musí většinou souhlasit oprávněný (věřitel).

Průběh exekuce

 1. Návrh na nařízení exekuce. Podává oprávněný (věřitel), podmínkou je, že o dluhu již bylo pravomocně rozhodnuto – viz exekuční titul.
 2. Soud na základě návrhu pověří exekutora provedením exekuce.
 3. Exekutor zjistí a zajistí majetek dlužníka.
 4. Exekutor vydá exekuční příkaz.
 5. Po provedení exekuce (převedení prostředků na účet exekutora) vydá exekutor Příkaz k úhradě nákladů exekuce, ve kterém se stanoví náklady exekutora + náklady věřitele v exekučním řízení.
 6. Po nabytí právní moci Příkazu k úhradě nákladů exekuce dochází ke skončení exekuce a odblokování postiženého majetku dlužníka.